پرسپولیس شاید با یک اپراتور خصوصی شود همه در انتظار تصمیم دولت

0 رای