اتفاقی که برای پرسپولیس «سم» است نادیده گرفتن «طارمی» طبیعی است

0 رای