مقام کویتی: «ناتوی عربی» لزوما برای رویارویی با ایران نیست

0 رای