نوجوان و جوانان با شعار «مرگ بر آمریکا» اقتدار و استقلال ایرانیان را به رخ جهانیان کشاندند

0 رای