نوجوان با شعار «مرگ بر آمریکا» اقتدار و استقلال ایرانیان افزودند

0 رای