نوجوان با شعار «مرگ بر آمریکا» براقتدار واستقلال ایرانیان افزودند

0 رای