نوجوانان با شعار «مرگ بر آمریکا» براقتدار و استقلال ایران افزودند

0 رای