پزشک تیم پرسپولیس:رسن هم مثل عالیشاه بود که او را به بازی رساندیم

0 رای