کاشیما درحدی نیست که در تهران گل نخورد نقش هواداران خیلی مهم است

0 رای