بازی بسیار بزرگی پیش رو داریم سختی ها برایمان لذتبخش است

0 رای