می توانستیم ۵ تا ۶ گل به استقلال خوزستان بزنیم

0 رای