شایسته این پیروزی بودیم ورزشگاه به جهنم حریف تبدیل شده بود

0 رای