اشتباهات زیادی برابر تراکتور داشتیم عملکرد شرمساری داشتیم

0 رای