تشویق مسلمان و شعار علیه منصوریان خبرنگاران برای ورود به ورزشگاه دچار مشکل شدند

0 رای