برای آنالیز پرسپولیس آمده بودم بااین مشکلات کار برای پارس سخت است

0 رای