میناوند: آمدند داور را بخرند ولی نتوانستند پرسپولیس با غیرت بود

0 رای