پرسپولیس با درخواست سامسونگ مخالفت کرد مبلغ پیشنهادی پایین بود

0 رای