قنبرپور: پرسپولیس با این شجاعت و اراده از پس هر مشکل و بحرانی بر می‌آید

0 رای