فسخ قرارداد شیری با پیکان و پیوستنش به پرسپولیس به کجا رسید؟

0 رای