قانون منع بکارگیری کارکنان بازنشسته در سازمان ملی استاندارد اجرا شد

0 رای