ادامه نشست اوپک به جمعه موکول شد زنگنه: نگرانی نداریم

0 رای