فوت روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نیاز به پیوند عضو رضایت گیری از بیمار مرگ مغزی بین ۶ تا ۹۰ ساعت طول می گشد

0 رای