پاکستان: برای تحقق صلح در "افغانستان" تلاش می کنیم

0 رای