اعضای پرسپولیس بدون حضور در میکسدزون از ورزشگاه خارج شدند

0 رای