قطبی: برد خیلی شیرینی بود تا رسیدن به صدر خیلی کار داریم

0 رای