پندار خمارلو: کارد از استخوان ما هم گذشته است این همه الطافی که به ما می‌شود، پیشکش دیگر مدعیان!

0 رای