صحبت های نیمه تمام فتاحی و عرب در برنامه نود پرسپولیس در دیدار با پدیده متضرر شد

0 رای