برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور صورت گرفت/ آغاز گلریزان جامعه ورزش در شیرودی