شرط علی دایی برای بخشیدن سه میلیارد تومانش به باشگاه پرسپولیس