معمای بازگشت جباری به استقلال / شفر موافق است، افتخاری مخالف