روایت دانش آموزان اردوی راهیان نور از لحظه تصادف با نیسان (فیلم)