حمله ٨ محبوب سرخ ها به رهبری فرد؛ اگر نمی توانید خودم بیایم کتکش بزنم!

0 رای