طلبکار پرسپولیس بازهم با حکم توقیف اموال به ساختمان این باشگاه رفت

0 رای