عرب: با توجه به مستندات طبعاً رأی به سود پرسپولیس خواهد بود

0 رای