وزنه داوری به نفع پرسپولیس سنگین است هواداران حمایت کنند، برنده می‌شویم

0 رای