تساوی فولاد و سپاهان به نفع رقبا تراکتور در صدر ماند؛ سقوط پرسپولیس به رده سوم

0 رای