متهم ردیف اول استقلال در اتاق محاکمه؛ شماره 9 آمد نداشت!