الریان ۲ - استقلال ۲/ یک امتیاز سوغات آبی‌ها از دوحه