برتری مجید حسینی نسبت به پژمان در روز اول (آنالیز)