نه گل به خودی، نه اخراج؛/ لطف بزرگ تاباتا به استقلال چه بود؟