حمایت کاپیتان اسقلال از جادوگر/ رحمتی: علی کریمی به دنبال ساختن فوتبال است