دوري ٣هفته ای مدافع استقلال از ميادين/منتظری دربی را هم از دست داد