دوري ٣هفته ای مدافع استقلال از ميادين/ منتظری دربی را هم از دست داد