بازیکنان پرسپولیس خواستار تعیین تکلیف موارد مالی شدند