افاضلی: نفت آبادان با درخشش مکانی امتیاز گرفت/ از نتیجه راضی نیستم