ترکیب احتمالی پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان؛ انقلاب برانکو در ارنج اصلی