اسدی: برای ما جام تقلبی آورده بودند اما با همان قهرمان شدیم

0 رای