به نتیجه دیدار پرسپولیس کاری نداریم سقف قرارداد تصمیمی آبکی بود

0 رای