پاری‌سن‌ژرمن رسما با کوتینیو وارد مذاکره می‌شود

0 رای