جایگاه هواداران پرسپولیس تکمیل شد طرفداران میزبان مجوزورود ندارند

0 رای